Steffen H. Damsgaard

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op for at sikre realkreditfinansiering i alle dele af landet, på attraktive vilkår. Jeg vil via repræsentantskabet gerne arbejde for at medlemmerne og låntagerne via Forenet Kredit, også i fremtiden bevarer hovedejerskab af Nykredit og Totalkredit, samt at positionen som markedsleder og Danmarks største kreditgiver fastholdes.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg vil via repræsentantskabet gerne arbejde for at låntagerne gennem Forenet Kredit forbliver hovedaktionær i Nykredit-koncernen. Jeg vil arbejde for konkurrencedygtige priser for låntagerne/medlemmerne, ved at overskud kommer låntagerne til gode.

Jeg bakker fuldt op om de 6 løfter i Nykredit. Samfundsløftet, som sikrer finansiering i alle dele af Danmark, er særlig vigtig for mig.

Nykredits position som ansvarlig markedsleder og Danmarks største kreditgiver skal fastholdes og om muligt udbygges.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

En stærk forening – som via hovedejerskab af Nykredit og Totalkredit, og via positionen som markedsleder, bevarer og videreudvikler realkreditlån og realkreditsystemet, til gavn for låntagerne og dermed medlemmerne. Foreningen skal fokusere på finansiering i alle dele af Danmark.

Citat

Forenet Kredit skal forblive hovedaktionær i Nykredit, og Nykredits samfundsløfte skal sikre finansiering i alle dele af landet.

Lidt om mig

Jeg er 41 år, og bor sammen med Gitte, og vores to små piger på 3 år og 1 år, i Lemvig.

Jeg er til daglig formand i den overordnede landdistriktsorganisation, Landdistrikternes Fællesråd, hvor jeg bl.a. kæmper for bedre betingelser og rammevilkår for vækst og udvikling i bosætning og erhverv uden for de største byer. Jeg er dertil med i bestyrelsen for Center for Landdistriktsforskning og regeringens udvalg for Levedygtige Landsbyer.

Et Danmark i balance med god sammenhængskraft og aktive civilsamfund, med udviklingsmuligheder i HELE landet, er afgørende fokusområder i Landdistrikternes Fællesråd.

Jeg er desuden valgt til kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune, hvor jeg bl.a. er formand for Teknik- og Miljøudvalget, formand for Lemvig Forsyning A/S samt med i andre bestyrelser og udvalg.

Der ud over har jeg et deltidslandbrug lidt uden for Lemvig, med lidt kødkvæg.

 

Benny Kirkegaard

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg er blevet opfordret og vil gerne gribe udfordringen, fordi jeg har en klar mening om realkredit og finansiering. Det er vigtigt at værne om den medlemsejede realkredit, som vores forfædre startede. Vi skal udvikle den, så den til enhver tid giver kunder og medlemmer de bedste betingelser.

Samarbejdet mellem Forenet Kredit og pensionskasser giver en styrkeposition og unikke muligheder for fremtidig konkurrence og drift. Det vil jeg gerne være med til at videreudvikle til fordel for kunder og medlemmer i Nykredit og Totalkredit

Hvad er dine mærkesager?

Økonomi, job og velfærd hænger sammen, og fair realkreditlån til skarpe priser overalt i landet og især i Nordvestjylland er af afgørende betydning for vækst og udvikling. Derfor vil jeg arbejde for en veldrevet realkredit med konkurrencedygtige priser og medlemsfordele som fx overskudsdelingen ”KundeKroner”.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

 • En stærk forening – så der også er unikke lånemuligheder til vores børn og børnebørn.
 • En unik dansk lånemulighed – også i fremtiden-

Citat

Sammen kan vi endnu mere !

Lidt om mig

Jeg er gift med Else Marie. Vi bor i Skive på 25. år. Jeg er uddannet økonom og er direktør i Landbo Limfjord, hvor jeg har arbejdet med erhvervsøkonomisk og finansiel rådgivning med kundefokus.

Personligt er jeg drevet af at gøre en forskel for andre mennesker. Jeg tror på fællesskab og respekt for andres synspunkter og ser en gevinst ved forskellighed, når der skal findes gode løsninger. Jeg kan godt lide at vende tingene lidt på hovedet ind imellem for at sikre, at alle aspekter af en sag er taget i betragtning. Når et mål er sat, arbejder jeg dedikeret – og gerne sammen med andre for at nå det.

Henrik Brændgaard

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg blev gjort opmærksom på, at der var valg til repræsentantskabet i Forenet Kredit. Jeg syntes, det lød som en rigtig spændende og interessant opgave at være repræsentant for de private kunder i det vestjyske område. Jeg støtter Forenet Kredits 5 mærkesager. Specielt støtter jeg, at vi har verdens bedste boliglån, fair boliglån til hele Danmark, og at vi deler overskuddet.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg vil arbejde for Totalkredits mange kunder i det vestjyske område. Ved blandt andet at styrke markedsandelen i området vil eksisterende og nye kunder kunne opnå endnu bedre vilkår på deres realkreditlån.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At kunderne tilbydes konkurrencedygtige og relevante produkter.

Citat

Jo flere vi er, jo bedre for alle.

Lidt om mig

Jeg er gift med Rikke. Sammen har vi 3 børn og 2 børnebørn. Vi bor i et dejligt nyt hus ved Engholm Søpark i Herning. Jeg er bankuddannet og har en HD-uddannelse i regnskab og i finansiering.

Jeg arbejder som erhvervsrådgiver hos Nybolig Erhverv i Herning.

Martin Merrild

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Baggrunden for mit mangeårige engagement i Forenetkredit / Nykredit, er at jeg finder det meget vigtig at vi bevarer et stærkt og konkurrencedygtigt foreningsejet / andelsejet finansieringsinstitut.

Det danske obligationsbaserede realkreditsystem har sammen med kreditforeningerne sikret et af verdens bedste finansieringssystemer, til stor glæde for boligejere, boligforeninger, landbrug og andre erhvervsvirksomheder.

Den store spredning af ejendomsretten i Danmark skyldes i høj grad vort realkreditsystem.

Hvad er dine mærkesager?

 • Forenet Kredit skal gøres kendt og respekteret som hoveaktionær i Nykredit.
 • Det skal arbejdes for, at alle kunder i Nykredit og Totalkredit har kendskab til ejerforholdene og hvad det betyder for varetagelse af deres interesser.
 • Det skal sikres, at Nykredit altid har konkurrencedygtige bidragssatser, også inden indregning af Kundekroner.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Forenetkredit skal udøve et aktivt ejerskab til Nykredit, der sikrer varetagelse af låntagernes interesser.

Det er helt afgørende, at vi også i fremtiden har et stærkt Nykredit, der i alle situationer kan imødekomme behovet for realkreditfinansiering. Nykredit skal drives effektivt med fokus på omkostningsstyring og kompetent service.

Citat

Det vigtigste er, at vi sikrer et stort og stærkt foreningsejet realkredit institut der altid har konkurrencedygtige bidragssatser.

Lidt om mig

Selvstændig landmand med stor interesse i økonomi og finasiering. Har politisk erfaring fra kommune, amt og region og har været en del af ledelsen i landbrugets organisationer i en årrække

Grethe Hassing

Opstillet for Boligselskabet Viborg CVR: 55038112

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg synes, det er vigtigt, at vi har et foreningsejet realkreditselskab, hvis mål er at give danskere i hele Danmark realkreditlån på fordelagtige vilkår. Og at vi bevarer denne mulighed, også i fremtiden.

Det er også vigtigt for mig, at virksomheder – herunder de almene boligselskaber – har en kompetent samarbejdspartner, som er demokratisk styret og kan give konkurrencedygtige lån, når vi forbedrer vores boliger.

Hvad er dine mærkesager?

 • At der er gode muligheder for bosætning i hele Danmark – også i yderområderne.
 • At medlemsdemokratiet fungerer.
 • At lånene er billige – også på sigt.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Jeg kan fuldt ud identificere mig med foreningens 5 mærkesager:

 1. Verdens bedste boliglån
 2. Realkredit – også når verden brænder
 3. Lån til vores børn og børnebørn
 4. Fair lån til hele Danmark og
 5. Vi deler overskuddet

Citat

Nykredit er en god samarbejdspartner – både når det gælder erhverv og privat. Naturligvis er jeg selv privat kunde i Nykredit

Lidt om mig

Jeg er 61 år og bor i Viborg på en lille landejendom. Jeg er uddannet som landinspektør, HD i organisation.

Jeg har mange års erfaring i den offentlige sektor og i fælleskommunale virksomheder. Jeg er direktør i Boligselskabet Viborg, som er et alment boligselskab med beboerdemokratiet i højsæde.

Vi har ca. 3300 boliger, vi bygger nyt, renoverer vores boligområder og har stort fokus på effektiv drift. Jeg er medlem af Boligselskabernes Landsforenings repræsentantskab. Jeg har stor erfaring med og sympati for demokratisk indflydelse på organisationer. Min mand og jeg har valgt også privat at være kunder i Nykredit fuldt ud for også her at have føling med virksomheden.

Jeg har været medlem af repræsentantskabet i Forenet Kredit siden 2014.

Kristian Dalsgaard

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Baggrunden for mit kandidatur er, at jeg finder det meget vigtigt, at vi har et stærkt og konkurrencedygtigt realkreditselskab, som kan yde realkreditlån på attraktive vilkår i hele Danmark. Det er vigtigt at sikre, at dette kan ske til enhver tid og også i tider, hvor der måtte være lavkonjunktur. Ved at have et realkreditinstitut, som er medlemsejet, sikres det, at lånevilkår altid kan være attraktive for låntagerne.

Hvad er dine mærkesager?

Det er vigtigt, at der kan ydes realkreditlån til erhvervsvirksomheder i hele landet, og at sådanne realkreditlån kan ydes på de mest attraktive vilkår i markedet. Udviklingen i Nykredit Realkredit A/S må derfor ikke gå i stå, og jeg vil kæmpe for, at dette ikke sker, hvilket Forenet Kredit kan og skal sikre via et aktivt ejerskab.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Foreningens vigtigste fokuspunkter i fremtiden er

 1. Verdens bedste realkreditlån.
 2. Realkredit – også når verden brænder.
 3. Lån til vores børn og børnebørn.
 4. Fair lån til hele Danmark.
 5. Vi deler overskuddet.

Citat

Nykredit – en stærk partner for alle.

Lidt om mig

Jeg er 61 år, og bor i Struer, har virket som advokat siden 1984. Jeg har siden 01.10.1987 været partner i Smith Knudsen Advokatfirma.

Jeg har gennem en lang årrække rådgivet erhvervsvirksomheder, banker offentlige institutioner med flere om selskabs- og forretningsforhold, ligesom jeg gennem en lang årrække har opnået stor erfaring i rekonstruktion og konkursbehandling samt førelse af voldgiftssager, særligt om kontrakt- og byggeret.

Endvidere har jeg virket som voldgiftsdommer og formand for voldgiftsretter i voldgiftssager. Herud-over har jeg undervist på Advokatfuldmægtiguddannelsen og ved efteruddannelse af advokater, ligesom jeg siden 2009 har været censor til den skriftlige advokateksamen.

Jeg er formand for Danske Insolvensadvokaters Certificeringsudvalg og Certificeret insolvensadvokat.

Jeg har desuden deltaget i kollegialt arbejde og været medlem og senest formand for den daværen-de 8. Advokatkreds i perioden marts 2003 til april 2009.

I perioden juni 2011 til maj 2017 var jeg medlem af Advokatrådet for 7. advokatkreds, herunder næst-formand for Advokatåret i perioden juni 2015 til maj 2017. I samme periode deltog jeg i udvalgsarbej-de i udvalg nedsat af Justitsministeriets og Advokatsamfundet.

Leif Michael Schrøder

Lidt om mig:

Ejendomsmægler og valuar

Leif M. Schrøder stammer fra Holstebros opland og er opvokset som Holstebro-dreng. Dette giver et lokalkendskab, som er uundværligt for et aktivt ejendomsmæglerfirma.

Efter skolegang i Holstebro blev han udlært tømrer, bygningskonstruktør BTH, Taksator og vurderingsinspektør samt speciale i vurdering, salg og finansiering på BTH i Horsens.

Efter eksamen har Leif M. Schrøder arbejdet som vurderingsmand for et forsikringsselskab samt et realkreditinstitut. I kraft af de tidligere jobs og uddannelse blev Leif M. Schrøder i 1989 ejendomsmægler, hvilket har dannet baggrund for det professionelle og velrenommerede firma Mæglerhuset Schrøder.

Repræsentant siden 2015 (valgområde VI – Vestjylland)

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

Med i Nykredits repræsentantskab på opfordring fra boligselskaber og stor bygmester. Herunder interesse for realkredit.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At være synlig og være loyal over for Forenet Kredit.

 

Lene Christensen

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet, for at få indflydelse på hvordan Forenet Kredit kan skabe rammerne for fremtidens Realkredit i Danmark og særligt i Jylland.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg vil sikre, at der altid vil være Realkredit til erhvervslivet overalt i Danmark.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Fremtidens fokus skal være på foreningens 5 mærkesager:

 1. Verdens bedste boliglån
 2. Realkredit – også når verden brænder
 3. Lån til vores børn og børnebørn
 4. Fair lån til hele Danmark
 5. Vi deler overskuddet

Citat

Flid er heldets moder.

Lidt om mig

Jeg er 56 år og er bosiddende i Viborg. Jeg har mange års erfaring i erhvervslivet som medejer og direktør i Bach Gruppen A/S. Bach Gruppen-koncernen tæller flere selskaber, i en bred vifte af brancher hvor entreprenør- og ejendomsudvikling er blandt mine mest markante forretningsområder. Herudover har jeg stor erfaring med bestyrelsesarbejde, ligesom jeg i en årrække har været en del af repræsentantskabet i Forenet Kredit.